Tuesday, January 19, 2010

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಮಯ್ಯ ಮೇಸ್ಟ್ರು......


ಚಾಮಯ್ಯ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ......
                  ಶಿಷ್ಯ ರಾಮಾಚಾರಿ ಹಿಂದೆ....
             ನೀವು..ಹೊರಟಿರ?
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ.....
                         ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ವೃಂದ.....

No comments:

Search This Blog